RSS

Fil’s in ASIA – Pacific

01 November  2011

News  from  Japan:

VISA AND IMMIGRATION CHANGES STARTING JULY, 2012

by Philippine NAKAMA Organization on Tuesday, October 25, 2011 at 7:04am

2012年(ねん)7月(がつ)に入(にゅう)管法(かんほう)が変(か)わります

MGA PAGBABAGO SA IMIGRASYON SIMULA SA HULYO 2012

Ang national government ay nagpasa ng bagong batas ukol sa mga pagbabago sa patakaran sa imigrasyon at visa noong taong 2009.  Ang  bagong sistema ay bibigyang bisa simula Hulyo, 2012.  Ang apat na major na pagbabago ay ang mga sumusunod:

1.  ZAIRYU CARDS o Resident Cards—Ang Alien Registration Card na kailangan nating palaging dala ay papalitan na ng Zairyu Cards.  Mas maraming personal na impormasyon ang itatala dito at ito ay mayroon ding IC chip upang maiwasang manakaw ang mga personal na impormasyon.  Ang lahat ng mga dayuhan na magpaparehistro saShizuokao magpapabago ng Alien Registration Cards mula Hulyo, 2012 ay iisyuhan na ng Zairyu Card.  Samantala, ang mga Alien Registration Cards ay magiging valid pa rin hanggang sa expiration date nito. 

2.  5 Taong maximum sa visa– Ang mga dayuhang may status na nagtatrabaho o may mga asawang Hapon na nabibigyan lamang ng mula 1 hanggang 3 taong visa ay maaari ng mabigyan ngayon hanggang  5 taon na visa simula Hulyo, 2012. 

3.  Re-entry Permit—Hindi na kakailanganin ang re-entry permit kung kayo ay lalabas ng Japan sa loob ng isang taon.  Subalit kung kayo ay nagpaplanong magtagal ng mahigit sa isang taon ay kailangan na ninyong humingi ng re-entry permit bago lumabas ngJapan.  Magiging valid lamang ang re-entry permit hanggang sa katapusan ng inyong 3 o 5 taong visa. 

4.  Sistema sa pagpaparehistro sa dayuhan – Mawawala na ang pagpaparehistro sa mga dayuhan sa City Hall.  Naaayon sa ilalim ng bagong sistema, ang mga dayuhan ay magkakaroon na ng juminhyo o residence registry katulad ng mga Japanese.  Kung may nabago sa inyong tirahan ay kailangang ipaalam ito sa City Hall.  Samantala kung lumipat kayo o may nabago tulad sa address o pangalan ng inyong mga trabaho, paaralan, maging ng inyong tirahan ay kailangang i-report ito sa inyong nasasakupang imigrasyon.  Kung may mga nais pa kayong malaman ukol sa bagong sistema, ay maaari kayong sumangguni sa GAIKOKUJIN ZAIRYU USOUGOU InformationCenter– 0570-013904 (8:30-17:15)

—oOo—

15 September  2011

Jobless Filipinos  to be  deported

Filipinos  who find  themselves  jobless  may  face  deportation from the  Commonwealth of  Northern  Mariana  Islands  (CNMI)   They  only have  until  27  November  to look  for  a  new  employer  else  be deported from the US  Territory  located  in the Pacific  Ocean.    Filipinos  were  able to  remain in the  islands  territories  because of  the  “umbrella permit”  the  government  has  issued previously.   Precisely,  that  permit  is  due  to  expire  in  November. 

Many  Filipinos  used  to have  legal jobs in  CNMI,  but  the  shrinking economy  has  provoked  businesses to either be reduced  or  stopped operations.   

CNMI  is one  of  the  Unincorporated Organized  Territories  of the  United States  together  with  GuamPuerto  Rico,  the  United States  Virgin Islands,   and  American Samoa.

 

One response to “Fil’s in ASIA – Pacific

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: